پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://poldokhtar.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://poldokhtar.lums.ac.ir/images/logo.gif http://poldokhtar.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir آكهي مناقصه مرحله دوم فضاي سبز بيمارستان ،ستاد شبكه و دانشكده پرستاري http://poldokhtar.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=61863&ctp_id=13&id=4242&sisOp=view2019-02-27 19:18:02روز ميلاد دُرّ درخشان مهر و عاطفه، پرستار زخم هاي به خون نشسته صحنه كربلا و روز پرستار مبارك باد.http://poldokhtar.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=33553&ctp_id=13&id=3215&sisOp=view2016-02-14 08:47:33حقوق شهرونديhttp://poldokhtar.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=29677&ctp_id=13&id=3114&sisOp=view2015-10-31 07:02:31تكميل كادر پزشكي شبكه بهداشت درمان پلدختر در مراكز شهري روستاييhttp://poldokhtar.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=19426&ctp_id=13&id=2851&sisOp=view2014-08-18 15:44:14برنامه آموزشي دوره هاي حضوري مركز بهداشت شهرستان پلدختر در سال 1393http://poldokhtar.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=19053&ctp_id=13&id=2796&sisOp=view2014-06-30 10:51:16برگزاري مراسم زيارت عاشورا در شبكه بهداشت پلدخترhttp://poldokhtar.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=19027&ctp_id=13&id=2791&sisOp=view2014-06-26 09:04:44داروييhttp://poldokhtar.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=18055&ctp_id=13&id=628&sisOp=view2014-04-26 09:35:01